Vanzarea unui teren apartinand domeniului privat al unei unitati administrativ-teritoriale. Lipsa consimtamantului valabil al vanzatorului, care trebuie sa fie exprimat de consiliul local si sa fie neechivoc. Neindeplinirea conditiilor pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.

ROMANIA

JUDECATORIA HATEG 

JUDETUL HUNEDOARA

Dosar nr. (…)/240/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 631/2009
Şedinţa publică din (…) 2009
PREŞEDINTE : Demis-Marius Spărios, judecător
GREFIER : (…)

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul (…) şi pe pârâţii Comuna (…) prin primar (…) şi Consiliul Local (…), având ca obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică la prima strigare a cauzei au lipsit părţile.
Procedura a fost legal îndeplinită..
Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art.104, alin.(13) din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, a lăsat cauza la a doua strigare.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:
La a doua strigare a cauzei s-a prezentat reclamantul (…), lipsă fiind pârâţii.
Reclamantul a învederat instanţei că a folosit terenul şi a depus la dosar o adresă a Primăriei (…) care confirmă cele expuse. A depus la dosar practică judiciară în materie. De asemenea a învederat că s-a prezentat la notarul public, făcând în acest sens o notificare către pârâţi însă aceştia nu s-au prezentat şi nici nu au făcut demersurile necesare pentru încheierea contractului în formă autentică.
A arătat, de asemenea, că nu mai are alte cereri de formulat
Instanţa, în temeiul art. 1082 alin.1 Cod procedură civilă, a dispus amendarea reclamantului (…)cu suma de (…)lei, raportat la faptul că acesta nu a respectat măsurile luate de instanţă pentru păstrarea ordinii şi solemnităţii şedinţei de judecată, prin aceea că la întrebările puse de instanţă, în exercitarea rolului activ, cu privire la demersurile pe care le-a făcut în vederea soluţionării amiabile a litigiului, a avut o atitudine ireverenţioasă şi a luat cuvântul în mai multe rânduri fără a-i fi acordat de preşedintele completului de judecată, deşi i s-a atras atenţia asupra acestui aspect.
Cu drept la cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la aplicarea sancţiunii.
Instanţa, având în vedere înscrisurile depuse la dosar, precum şi poziţia reclamantului, a acordat cuvântul pe fond.
(…) a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu precizările ulterioare. Cu cheltuieli de judecată.

J U D E C Ă T O R I A,

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, reţine următoarele:
1. Acţiunea introductivă de instanţă.
Prin cererea (f.1) înregistrată la Judecătoria Haţeg în dosarul cu nr. (…)/240 din (…).2008, reclamantul (…), domiciliat în oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara a chemat în judecată pe pârâţii Comuna (…) prin primar (…)ş i Consiliul Local al Comunei (…), pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate că a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului extravilan, identificat prin documentaţia topografică de dezmembrare cu nr,top. (…) în suprafaţă de 1002,054 m.p., identificat în C.F. nr. (…), prin cumpărare; hotărârea să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare în privinţa parcelei nr.5; să se dispună întabularea în cartea funciară a documentaţiei topografice pentru dezmembrare şi întabulare, precum şi a dreptului de proprietate astfel dobândit.
Reclamantul a arătat că, în fapt, a participat, în data de (…).2001, la cumpărarea prin licitaţie a parcelei cu nr.5 din terenul situat în comuna (…), urmând ca Primăria Comunei (…), prin reprezentanţii săi, să dispună întabularea documentaţiei topografice de dezmembrare a terenului şi să perfecteze contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. Reclamantul a mai arătat, de asemenea, că a făcut demersuri pe lângă conducerea primăriei, obţinând promisiuni verbale de soluţionare a situaţiei, nepuse însă în practică, drept pentru care reclamantul a introdus această acţiune întrucât doreşte să facă investiţii pe teren.
În drept, reclamantul nu şi-a motivat acţiunea.
Prin „completarea de acţiune”, depusă la termenul din data de (…)2009, reclamantul a solicitat, în baza prevederilor art.33 şi art.34 din legea nr.7/1996, precum şi a prevederilor art.89 din Ordinul nr.633 din 13 octombrie 2006, să se dispună rectificarea cărţii funciare nr.381 (…) în sensul radierii de sub B.2 a numitei Comuna Politică Ş(…) datorită faptului că la ora actuală proprietara de drept şi de fapt este comuna D(…).
În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosarul cauzei, în copie: chitanţe emise de Primăria (…) (f.2); proces-verbal de predare a documentaţiei topografice (f.3); adresa Primăriei Comunei (…) către Oficiul de Cadastru şi Geodezie (f.4); „documentaţie topografică pentru dezmembrare şi întabulare teren înscris la C.F. (…)” (f.5-34)adresa nr. (…)/(…).2009 a Primăriei Comunei (…), din care rezultă că nu mai există comuna Ş(…) ca unitate administrativ-teritorială, întrucât în prezent localitatea Ş(…) face parte din comuna D(…), iar dreptul de proprietate publică şi privată asupra terenurilor aparţine comunei D(…), judeţul Hunedoara (f.62); Hotărârea nr. (…)/2001 a Consiliului Local al Comunei (…) privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 15438 m.p. de teren aparţinând domeniului privat al Primăriei Comunei (…) (f.69); proces-verbal nr. (…)/31.08.2001 (f.70-71); adresa nr. (…)/18.02.2009 a Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara din care rezultă că localitatea Ş(…) este sat component al comunei D(…) (f.72); notificare înregistrată la Primăria Comunei (…) sub nr. (…)/05.08.2008 (f.63).
Acţiunea a fost timbrată cu suma de 90 lei taxă judiciară de timbru (conform chitanţelor seria (…) nr. (…) – fila 39 şi seria (…) nr. (…) – fila 77) şi timbru judiciar de 60 de bani.
2. Poziţia pârâţilor.
Deşi au fost legal citaţi, pârâţii nu s-au prezentat în instanţă şi nu au formulat întâmpinare, însă prin răspunsul la interogatoriul propus de reclamant (f.45) Comuna (…), prin primar, a arătat că este de acord cu admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.
3. Probatoriul administrat.
Pe lângă înscrisurile depuse de reclamant la dosar şi enumerate mai sus, instanţa a solicitat pârâţilor să depună la dosar întreaga documentaţie aferentă vânzării parcelei către reclamant, aceştia conformându-se şi depunând această documentaţie la termenul din data de 14 mai 2009 (f.80-113).
4. Starea de fapt reţinută de instanţă.
Din analiza actelor şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin Hotărârea nr. (…)/28.02.2001 (f.84 a dosarului), Consiliul Local al Comunei (…) a probat vânzarea, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 15.438 m.p. de teren „aparţinând domeniului privat al Primăriei comunei (…)””, fiind stabilit, prin aceeaşi hotărâre, preţul de pornire al licitaţiei la suma de 500 lei/m.p.. De asemenea, prin art.3 al aceleiaşi hotărâri s-a dispus ca în vederea vânzării acestui teren să se organizeze licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
Ulterior, prin adresa nr. (…)/07.06.2001 (f.85), Primăria Comunei (…)a solicitat Oficiului de Cadastru şi Geodezie Deva avizarea documentaţiei de dezmembrare în 12 loturi a terenului proprietatea comunei (…) înscris în C.F. nr. (…), nr.top. (…) în suprafaţă tabulară de 48040 m.p..
La data de 31.08.2001, s-a desfăşurat o licitaţie pentru vânzarea unei parcele „din lotul situat în satul (…)”, la care au participat două persoane-reclamantul (…) şi (…) din (…), conform procesului-verbal înregistrat sub nr. (…)/31.08.2001 (f.81). În urma acestei licitaţii, lotul a fost adjudecat de către reclamant, cu preţul de (…) lei/m.p..
Din procesul-verbal şi din documentaţia comunicată de Primăria Comunei (…) la dosar nu rezultă componenţa comisiei de licitaţie şi nici modul în care aceasta a fost numită.
Potrivit cărţii funciare nr. (…) (f.25-26), proprietari tabulari asupra terenurilor înscrise în această carte funciară sunt, în părţi egale „Comuna Politică D(…) şi Comuna Politică Ş(…)”.
5. Soluţia adoptată.
Potrivit dispoziţiilor art.129, alin.(6) din Codul de procedură civilă, „în toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii.”.
Deşi acţiunea reclamantului nu a fost motivată în drept, din formularea petitului său rezultă că are natura unei acţiuni pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic (primele două capete de cerere), cu capete de cerere accesorii privind întabularea documentaţiei topografice şi a dreptului de proprietate al reclamantului.
5.1. În ceea ce priveşte acţiunea de pronunţare a unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, aceasta poate avea ca temei de drept dispoziţiile art.1073 şi art.1077 din codul civil sau cele ale art.5, alin.(2) al Titlului X din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
Instanţa constată că, în prezenta cauză, întrucât între părţi nu a fost încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare, nu ne aflăm în situaţia-premisă reglementată de prevederile art.5, alin.(2) al Titlului X din Legea nr.247/2005, potrivit cărora „în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior sa încheie contractul, partea care si-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract”.
Aşadar, urmează a fi analizată îndeplinirea condiţiilor pentru aplicarea în cauză a prevederilor art.1073 şi art.1077 din Codul civil.
După cum s-a reţinut mai sus, terenul care a făcut obiectul licitaţiei aparţine domeniului privat al Comunei (…). Potrivit prevederilor art.84, alin.(3) din Legea administraţiei publice nr.69/1991, republicată (în vigoare până la data de 22 mai 2001), „înstrăinarea bunurilor aparţinând domeniului privat al comunelor, oraşelor sau judeţelor, schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea imobilelor aflate în indiviziune cu acest domeniu privat, renunţările la drepturi sau recunoaşterile de drepturi în favoarea terţelor persoane se fac pe baza de expertiza însuşită de consiliu”.
Din analiza hotărârii nr. (…), adoptată de Consiliul Local al Comunei (…) în şedinţa din data de 28 februarie 2001, în temeiul art.84 din Legea nr.69/1991, rezultă că aceasta nu conţine date suficiente pentru identificarea terenului a cărei vânzare a fost aprobată şi de asemenea, nu conţine dispoziţii cu privire la însuşirea unei expertize în acest sens, cum imperativ cereau dispoziţiile legale în vigoare.
Prin urmare, în cauză nu s-a probat faptul că parcela licitată de pârât face parte din suprafaţa mai mare de teren a cărei vânzare a fost aprobată de consiliul local, astfel că licitaţia organizată şi la care reclamantul a participat nu a avut un temei legal. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât în procesul-verbal nr. (…)/31.08.2001 se menţionează ca preţ de pornire a licitaţiei suma de 5000 lei/m.p. şi nu 500 lei/m.p., cum s-a dispus prin Hotărârea nr. (…)/2001.
De asemenea, după cum instanţa a reţinut şi mai sus, din procesul-verbal şi din documentaţia comunicată de Primăria Comunei (…) la dosar nu rezultă componenţa comisiei de licitaţie şi nici modul în care aceasta a fost numită.
Prin urmare, condiţiile art.1073 şi art.1077 din Codul civil nu sunt îndeplinite în cauză, întrucât între părţi nu există un raport juridic obligaţional în sensul vânzării parcelei de teren, unica autoritate care poate să dispună în sensul vânzării fiind Consiliul Local al Comunei (…). Or, după cum s-a arătat mai sus, dispoziţiile hotărârii consiliului local sunt echivoce în acest sens, terenul nefiind identificat şi neexistând o expertiză însuşită de consiliul local în acest scop.
Mai mult, comisia de licitaţie nu a fost desemnată printr-un act administrativ, iar componenţa sa nu este menţionată în niciunul din actele comunicate la dosar.
Aşadar, întrucât între părţi nu există un raport obligaţional, instanţa nu poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Unicul act care ar putea fi considerat ca fiind încheiat între părţi este procesul-verbal nr. (…)/31.08.2001, însă comisia care semnează acest act nu este mandatată în acest sens de către titularul legal – consiliul local, astfel că voinţa nu este valabil exprimată.
5.2. În ceea ce priveşte solicitările de întabulare a documentaţiei şi a dreptului de proprietate al reclamantului, acestea fiind accesorii cererii principale urmează a fi, de asemenea, respinse.
Date fiind cele ce preced,

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de reclamantul (…), domiciliat în oraşul (…), judeţul Hunedoara, în contradictoriu cu pârâţii COMUNA (…) şi CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI (…), cu sediul în comuna (…), judeţul Hunedoara.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 iunie 2009.

P R E Ş E D I N T E,                                                              GREFIER
DEMIS-MARIUS SPĂRIOS                                                     (…)

NOTA: Hotararea a devenit irevocabila prin respingerea recursului reclamantului, de catre Tribunalul Hunedoara.

%d blogeri au apreciat: