Ordonanta presedintiala. Caracterul extraordinar al procedurii. Conditia urgentei.

Dosar nr. (…)/278/2008

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA PETROŞANI
JUDEŢUL HUNEDOARA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6288/2008
Şedinţa publică din data de 28 noiembrie 2008
PREŞEDINTE – Demis-Marius Spărios, judecător
GREFIER – (…)

Pe rol fiind judecarea cererii de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta (…) împotriva pârâtului (…).
La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a constatat lipsa părţilor, care nu au fost citate.
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Având în vedere că toate actele necesare judecării cererii se află la dosar, instanţa a reţinut cauza spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând, reţine următoarele:
1. Obiectul acţiunii.
Prin cererea (f.1) înregistrată la Judecătoria Petroşani în dosarul nr. (…)/278 din (…) 2008, reclamanta (…), domiciliată în oraşul P(…), str. (…), judeţul Hunedoara, prin avocat (…), a solicitat ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, dată fără citarea părţilor, instanţa să dispună evacuarea necondiţionată a pârâtului (…) din imobilul situat în oraşul P(…), str. (…) judeţul Hunedoara.
De asemenea, reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată „reprezentând taxă de timbru şi onorar de avocat”.
În susţinerea cererii sale, reclamanta a arătat, în fapt, că a fost căsătorită cu pârâtul, din căsătorie rezultând cinci copii, minori, care prin sentinţa de desfacere a căsătoriei i-au fost încredinţaţi spre creştere şi educare reclamantei. Ulterior, prin sentinţa de partaj, apartamentul situat în oraşul P(…),(…), judeţul Hunedoara a fost atribuit reclamantei. Aceasta a mai arătat, de asemenea, că în cauză este întrunită condiţia urgenţei deoarece locuieşte cu minorii la mama sa, iar pârâtul locuieşte „împreună cu diferite concubine” în apartamentul care i-a fost atribuit ei.
În drept, reclamanta a invocat prevederile art.581 din Codul de procedură civilă.
În dovedirea susţinerilor sale, reclamanta a anexat următoarele înscrisuri: extras după C.F. P(…) nr.6197 ind., nr. top. (…), eliberat la data de 30.10.2008 (f.4); încheierea nr. (…)/30.10.2008 a Biroului de carte funciară Petroşani; sentinţa civilă nr.4989/2007 pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosarul nr. (…)/278/2007 (f.6-7); certificat de naştere al copilului (…)– n. (…).2000 (f.8); certificat de naştere al copilului (…)– n. (…).1994 (f.9); certificat de naştere al copilului (…) – n. (…).1996 (f.10); certificat de naştere al copilului (…)– n. (…).1995 (f.11); certificat de naştere al copilului (…)– n. (…).2004 (f.12).
Cererea a fost timbrată legal, cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.
Părţile nu au fost citate, fiind făcută astfel aplicarea dispoziţiilor art.581, alin.(3), fraza I din Codul de procedură civilă.
Instanţa a dispus, din oficiu, acvirarea dosarului nr. (…)/278/2008 al Judecătoriei Petroşani, având ca obiect partajul judiciar al comunităţii matrimoniale de bunuri a celor două părţi.

2. Starea de fapt.
Părţile au fost căsătorite în perioada 1992-2007, din căsătorie rezultând cinci copii, toţi minori în prezent.
Prin sentinţa civilă nr.4989 din 15 noiembrie 2007, pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosarul nr. (…)/278/2007 a fost admisă acţiunea introdusă de reclamantă, a fost declarată desfăcută, din vina pârâtului, căsătoria, au fost încredinţaţi cei cinci copii spre creştere şi educare reclamantei, fiind menţinută pensia de întreţinere la plata căreia a fost obligat pârâtul. Această sentinţă a rămas definitivă şi irevocabilă prin neapelare.
Ulterior, prin sentinţa civilă nr.4835 din 10 septembrie 2008, pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosarul nr. (…)/278/2008, s-a realizat partajul bunurilor comune ale celor doi foşti soţi, apartamentul din Petrila, str. (…), judeţul Hunedoara fiind atribuit reclamantei, cu obligaţia pentru aceasta de a plăti pârâtului o sultă de 19.140,50 lei. Această hotărâre a rămas definitivă şi irevocabilă prin nerecurarea ei în termenul legal, care a expirat la data de 13 octombrie 2008.
În data de 30 octombrie 2008, la solicitarea reclamantei, a fost dispusă, de către registratorul Biroului de carte funciară Petroşani, întabularea dreptului deplin de proprietate asupra imobilului menţionat mai sus în favoarea reclamantei şi înscrierea sultei în favoarea pârâtului.
Alte demersuri pentru punerea în executare a hotărârii de partaj, reclamanta nu a dovedit că a făcut.

3. Soluţia adoptată.
Reclamanta este beneficiara unei hotărâri de partaj definitive şi irevocabile, prin care îi este atribuit apartamentul situat în oraşul P(…), str. (…), judeţul Hunedoara. Această hotărâre este susceptibilă de executare, reclamanta fiind astfel îndreptăţită să ceară de la pârât predarea apartamentului.
Procedura ordonanţei preşedinţiale este o procedură specială, şi are caracter extraordinar, putând fi folosită doar atunci când protecţia dreptului nu poate fi realizată eficient pe calea dreptului comun.
În principiu, potrivit dispoziţiilor art.371 ind.1, alin.(1) şi (2) din Codul de procedură civilă, obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie, în caz contrar trecându-se la executarea silită.
Conform art.572 din Codul de procedură civilă, în cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în predarea unui bun, iar debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa în termenul prevăzut în somaţie, executorul sau, după caz, creditorul va proceda fie la executarea silită, fie va sesiza instanţa de executare în vederea aplicării unei amenzi civile.
Potrivit art.573 din Codul de procedură civilă, „dacă creditorul justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, preşedintele instanţei de executare va putea dispune, prin încheiere irevocabilă, dată fără citarea părţilor, ca executarea silită a obligaţiilor prevăzute la art.572 să se facă de îndată, fără somaţie”.
Una dintre condiţiile de admisibilitate a cererilor de ordonanţă preşedinţială este aceea a urgenţei. Această condiţie există şi justifică emiterea unei astfel de ordonanţe doar în cazul în care păstrarea unui drept sau prevenirea unei pagube nu s-ar putea realiza în mod adecvat pe calea dreptului comun.
Prin urmare, întrucât protecţia dreptului invocat de reclamantă este asigurată în totalitate şi în mod adecvat prin dispoziţiile menţionate mai sus (art.572 şi art.573 din Codul de procedură civilă), nu este admisibil ca executarea silită a obligaţiei pârâtului de a-i preda acesteia imobilul să fie făcută pe calea ordonanţei preşedinţiale, nefiind întrunită aşadar condiţia urgenţei, impusă de dispoziţiile art.581, alin.(1) din Codul de procedură civilă.
De asemenea, în cauză nu poate fi vorba de înlăturarea unor piedici ivite cu prilejul executării, întrucât reclamanta nu a făcut alte demersuri pentru a intra în posesia locuinţei.
Pe cale de consecinţă, cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantă va primi o soluţie de respingere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta (…), domiciliată în oraşul P(…), str. (…), judeţul Hunedoara împotriva pârâtului (…), domiciliat în oraşul P(…), str. (…), judeţul Hunedoara.
Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 28 noiembrie 2008.

PREŞEDINTE,                                                                  Grefier,
Demis-Marius Spărios                                                       (…)

NOTA: Hotararea a devenit irevocabila, prin respingerea recursului reclamantei, de catre Tribunalul Hunedoara, la 09.01.2009.

%d blogeri au apreciat: