Majorare pensie de intretinere. Conditii. Admitere. Micsorare cuantum onorariu avocat, nepotrivit de mare.

Dosar nr. (…)/278/2008                   

 

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PETROŞANI

JUDEŢUL HUNEDOARA

                           

Sentinţa civilă nr. 100/2009

Şedinţa publică din data de 09 ianuarie 2009

PREŞEDINTE  :  Demis-Marius Spărios – judecător

GREFIER :  (…)

 

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulată de reclamanta (…) împotriva pârâtului (…) pentru stabilire pensie de întreţinere,

La apelul nominal făcut  în şedinţa publică s-au prezentat reclamanta asistată de av. (…), pârâtul asistat de av. (…) şi  martorul (…).

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Av. (…) a depus la dosar, în copie, cupoanele de pensie ale reclamantei, scrisoarea medicală nr. 8 din 06.01.2009, ancheta socială emisă sub nr. (…) din 31.12.2008 de Primăria Municipiului V(…), acte solicitate de instanţă la termenul de judecată anterior şi care se comunică cu reprezentanta pârâtului.

S-a audiat martorul prezent sub prestare de jurământ, declaraţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar.

Reprezentanţii părţilor au învederat instanţei că nu mai au alte cereri de probe de formulat în cauză şi au solicitat acordarea cuvântului pe fond.

Instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul pe dezbaterea fondului.

Reprezentanta reclamantei, av. (…), a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, în sensul de a se dispune majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. 5215/2007 a Judecătoriei Petroşani, având în vedere starea de nevoie în care se află reclamanta, aşa cum reiese din actele medicale depuse la dosar. A precizat că pensia de handicap de care beneficiază aceasta nu are caracter permanent, iar veniturile reclamantei sunt mici, aceasta neavând posibilitatea de a presta muncă, datorită stării de sănătate precare. Apreciind că acţiunea este pe deplin dovedită, a solicitat admiterea acesteia şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariul de avocat.

Reprezentanta pârâtului – av. (…) a solicitat respingerea acţiunii, apreciind că nu sunt întrunite condiţiile prev. de art. 94 Codul familiei. A solicitat a se avea în vedere faptul că reclamanta beneficiază de un venit lunar de aproximativ 700 lei, şi chiar dacă pârâtul are un venit mai mare, acesta se justifică prin faptul că a lucrat în subteran, a ieşit la pensie la limită de vârstă şi suferă de afecţiuni specifice vârstei. A mai solicitat cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul de avocat.

Se declară închise dezbaterile şi se reţine cauza în pronunţare.

I N S T A N Ţ A:

 

Deliberând, reţine următoarele:

1. Acţiunea introductivă de instanţă.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Petroşani în dosarul cu nr. (…)/278 din 24.10.2008, reclamanta Baltag Aneta a solicitat ca prin hotărârea ce  se va pronunţa în cauză să se dispună majorarea cuantumului pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul (…) prin sentinţa civilă nr.5215/2007, pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosarul nr. (…)/278/2007. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că situaţia de fapt avută în vedere la pronunţarea sentinţei civile nr.5215/2007 s-a schimbat, întrucât nevoile sale, precum şi veniturile pârâtului, au crescut.

În drept, reclamanta invocă dispoziţiile art.41, alin.(3) din Codul familiei.

În probaţiune, reclamanta a depus, anexat cererii de chemare în judecată următoarele înscrisuri: sentinţa civilă nr.5215/2007, pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosarul nr. (…)/278/2007 (f.4); cupon de pensie pe luna septembrie 2008-nr.dosar (…) (f.5); Decizia asupra capacităţii de muncă nr. (…)/(…).2006, emisă de Comisia de expertiză medicală Lupeni (f.6); Decizia asupra capacităţii de muncă nr. (…)/(…).2008, emisă de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale-Oficiul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă Lupeni (f.7); buletin de analize medicale (f.8-9); scrisoare medicală (f.10); buletin ecografic (f.11); buletin de investigaţii şi aprobare de tratament (f.12); ecografie (f.13); certificatul de încadrare în grad de handicap nr. (…)/(…).2008 (f.14).

Ulterior, la dispoziţia instanţei, reclamanta a mai depus la dosar: copia deciziei civile nr. 401/2004 pronunţată de Tribunalul Hunedoara (f.21), copia sentinţei civile nr. 2979/2004 pronunţată de Judecătoria Petroşani (f.22-23) şi copia sentinţei civile nr. 5051/2004 a Judecătoriei Petroşani privind divorţul părţilor (24-26). De asemenea, reclamanta a mai depus şi acte medicale.

Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru, potrivit prevederilor art.15, lit.”c” din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Apărările formulate.

Prin întâmpinarea depusă la primul termen de judecată, pârâtul (…) a solicitat respingerea acţiunii reclamantei, pe motiv că aceasta nu se află în mod real în nevoie şi, pe de altă parte, pârâtul este de asemenea bolnav, pensia pe care o primeşte acoperind doar cheltuielile strict necesare traiului.

  În probaţiune, pârâtul a anexat întâmpinării copii după trei cupoane de pensii având ca titulară pe reclamantă.

3. Starea de fapt reţinută de instanţă.

Părţile au fost căsătorite în perioada 31 mai 1980 – 11 octombrie 2005 (data rămânerii irevocabile a hotărârii prin care s-a pronunţat divorţul din vina ambilor soţi). Înainte de pronunţarea divorţului, prin sentinţa civilă nr. 2979/2004 pronunţată de Judecătoria Petroşani, modificată prin decizia civilă nr. 401/2004 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere către reclamantă în cuantum de 600.000 lei (ROL) lunar. Acest cuantum a fost majorat la suma de 100 lei (RON) lunar, prin sentinţa civilă nr.5215/2007 pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosarul nr. (…)278/2007.

În prezent, pe lângă pensia de întreţinere plătită de către pârât reclamantei, aceasta mai are venituri în cuantum de 608 lei, din care 391 lei pensie de invaliditate şi 217 lei pensie pentru persoane cu handicap.

Pârâtul a beneficiat, în luna noiembrie a anului 2008 de un cuantum net al pensiei de 1701 lei (adresa nr. (…)/(…).2008 a Casei Locale de Pensii P(…)).

Starea de invaliditate a reclamantei a survenit în timpul căsătoriei, fiind constată în data de 02.08.1989. Potrivit Deciziei nr. (…)/(…).2008 a Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale-Oficiul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă Lupeni, capacitatea de muncă a reclamantei este pierdută în totalitate.

4. Legislaţie relevantă.

Toate textele normative relevante în prezenta cauză se regăsesc în Codul familiei.

Astfel:

– art.41, alin.(2) şi (3):

„(2) Soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie, ori în timpul căsătoriei; el are dreptul la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea se datorează unei împrejurări în legătură cu căsătoria.

(3) Întreţinerea datorată potrivit dispoziţiilor alin. (2) poate fi stabilită până la o treime din venitul net din muncă al soţului obligat la plata ei, potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmeaza a o plăti. Aceasta întreţinere, împreună cu întreţinerea datorată copiilor, nu va putea depăşi jumătate din venitul net din muncă al soţului obligat la plată.”.

– art.94, alin.(1) şi (2):

“(1) Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

(2) Instanţa judecatorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau hotărî încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.”.

5. Soluţia adoptată.

Condiţiile legale  de existenţă a obligaţiei de întreţinere având ca debitor pe pârât şi creditor pe reclamantă sunt întrunite în cauză, fiind de altfel constatate şi prin hotărârile judecătoreşti anterioare, de stabilire, respectiv de majorare a pensiei de întreţinere.

Pentru modificarea cuantumului acestei obligaţii este necesar ca nevoile reclamantei şi/sau veniturile reclamantului să se fi schimbat.

Constatând că şi această condiţie este întrunită în cauză, având în vedere că starea de sănătate a reclamantei a suferit o degradare care a determinat spitalizarea sa şi angajarea unor cheltuieli suplimentare pentru achiziţionarea medicamentelor, iar afecţiunile de care suferă aceasta i-au suprimat capacitatea de muncă, instanţa urmează a admite cererea formulată şi va dispune majorarea pensiei de întreţinere cu 30 de lei. La stabilirea acestui cuantum, s-a mai avut în vedere faptul că reclamanta are şi alte venituri, din pensiile de invaliditate şi pentru persoane cu handicap,  precum şi că pârâtul este la rândul său suferind de unele boli.

6. Cheltuieli de judecată.

În temeiul dispoziţiilor art.274, alin.(1) din Codul de procedură civilă, instanţa va obliga pârâtul, căzut în pretenţii, să plătească reclamantei cheltuielile de judecată. În ceea ce priveşte cuantumul acestor cheltuieli, instanţa apreciază ca nepotrivit de mare, în raport de obiectul şi gradul de complexitate ale cauzei, onorariul perceput de avocatul reclamantei, care este în sumă de 800 lei, potrivit chitanţei depuse la dosar (f.56), astfel că va micşora acest onorariu, în baza dispoziţiilor art.274, alin.(3) din Codul de procedură civilă, la suma de 300 lei, în acord cu prevederile art.2, alin.(1), pct.1, lit.”e” din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală, încheiat la data de 24 noiembrie 2008 între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

Date fiind cele ce preced,

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta (…), domiciliată în municipiul V(…), (…), judeţul Hunedoara, împotriva pârâtului Ion Ştefan, domiciliat în municipiul V(…),(…), judeţul Hunedoara şi, în consecinţă:

Majorează pensia de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului prin sentinţa civilă nr.5215/2007, pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosarul nr. (…)/278/2007, de la 100 lei la 130 lei lunar, cu începere de la data de 24 octombrie 2008 până la încetarea stării de nevoie.

Obligă pârâtul la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 lei, reprezentând onorariu de avocat, micşorat potrivit art.274, alin.(3) din Codul de procedură civilă.

Definitivă.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 09 ianuarie 2009.

    PREŞEDINTE,                                                               Grefier,

Demis-Marius Spărios                                                     (…)

NOTA: Hotararea a devenit irevocabila prin respingerea recursurilor partilor de catre Tribunalul Hunedoara, la data de 19.03.2009.

%d blogeri au apreciat: